Celebs Born in 23 September

Tanuja Samarth Navneet Kaur Dhillon Shalini Pandey Madhu (actor) Diganta Hazarika Prem Chopra Neha Marda A.J. Applegate Jaime Bergman Rathi Arumugam Janaki Sabesh Krishi Thapanda Vineetha Shanthi Williams